FORUM
; home...
   FORUM
   FORUM
   FORUM
morpheus
13/11/2003 1:29:54
alexi -
HMOIEYMA TOY SPIEGEL: "REVOLT OF THE SQIPTARS"

BALKANS: IN NORTHERN GREECE, MILITANT ALBANIANS ARE PREPARING FOR ARMED CONFLICT. THEIR DECLARED AIM IS TO CREATE A GREATER ALBANIA. IT HAS LONG CEASED TO BE A SECRET THAT THE ARCHITECTS OF GREATER ALBANIA ARE ALSO TRAINING THEIR SIGHTS ON HELLAS.

ALREADY, GREEK MEDIA ARE WARNING OF THE DANGER OF A REBELLION. MACEDONIA'S MODERATE FORMER PRESIDENT KIRO GLIGOROV HAS PREDICTED THAT IF KOSOVO SHOULD GAIN INDEPENDENCE "A WAR IN THE REGION" WOULD BE VERY PROBABLE.

THE "ALBANIAN NATIONAL ARMY" (ANA) IS THE DRIVING FORCE BEHIND THE GREATER ALBANIAN PROJECT, WHICH WAS DECLARED A NATIONAL GOAL BACK IN 1995 AT A SECRET MEETING OF THE UCK.

http://www.spiegel.de/spiegel/english/0,1518,273140,00.htmlHMOIEYMA TOY SPIEGEL

IXYPIMOI IA ABANIKH EEEPH TH B.EAA TH IAPKEIA TN OYMIAKN ANN IA THN POETOIMAIA ENOH EEEPH YOKINOYMENH AO TON ABANIKO ENIKO TPATO (ANA) TH BOPEIO EAA KATA TH IAPKEIA TN OYMIAKN ANN TOY 2004, KANEI OO EKTENE HMOIEYMA TOY EPMANIKOY EPIOIKOY SPIEGEL OY EXEI POKAEEI HH AIHH TA KOIA.

TH BOPEIOYTIKH EAA ZOYN EPIOY 500.000 ABANOI, EK TN OOIN ENA MEAO MEPO METOIKHE EKEI META THN TH TOY KOMMOYNIMOY THN ABANIA ANAEPEI TO SPIEGEL.

EIHMAINEI E OTI ENA EK TN OPANTN TH ENOH EEEPH -OY EPETAI NA KATAETAI AO TO TETOBO- EXEI HEI OTI KOMMA TOY TETOBOY POEPEI 15.000 EYP (5.111.250 PAXME) E KAE ABANO OY A YMMETAXEI THN POETOIMAIA, AA KAI THN YOOIHH TOY XEIOY TH EEEPH TH B.HEIPO

TA XPHMATA OY AAITOYNTAI IA TON OEMO AYTO TA BAKANIA POEPXONTAI AO EIOPE TN ABANN TH IAOPA, EN E OTI AOPA TON EOIMO TN ETPEMITN TO EPIOIKO ANAEPEI TON EPAMENO IOYNIO THN OATIA TH KPOATIA EINAN OI YMNIE IA THN POMHEIA 2.000 KAANIKO, POYKETN, XEIPOBOMBIN KAI AEIAIPN IEKN.
/ &
...
1994-2099