ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Ενημερωτικά
 printer friendly version  -  στείλτε τη σελίδα με e-mail ]

Ενημερωτικό Τριήμερο - Πρόγραμμα Εκδήλωσης 1/4/1997

Στα πλαίσια του γενικότερου πνεύματος που χαρακτηρίζει τις προσπάθειες της ομάδας ΝΥΓΜΑ, προσθέτουμε άλλη μια εκδήλωση ουσίας στον κατάλογό μας. Βρισκόμαστε, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πραγματοποίηση Τριημέρου Ενημέρωσης των Εξελίξεων στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, το οποίο θα λάβει χώρα στις 14, 15 και 16 Απριλίου, στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης (Πολυτεχνειούπολη). Στο τριήμερο αυτό θα μας ταξιδέψουν καθηγητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Θα επιχειρηθεί να περιγραφούν κυρίως οι επιστημονικές τάσεις που διαφαίνονται σε ένα ευρύ γνωσιολογικό φάσμα, το οποίο μπορεί να ικανοποιήσει μεγάλο μέρος των ειδικεύσεων στον κλάδο.

Το ακριβές πρόγραμμα και οι περιγραφές των θεμάτων που θα αναπτυχθούν, παρουσιάζονται ακολούθως. Οι διαλέξεις θα διαρκούν περί τη μία ώρα.

Δευτέρα 14 Απριλίου 1997

11.00: Έναρξη του τριημέρου - χαιρετισμοί επισήμων.

12.00: Ηλεκτρονική Τεχνολογία: τεχνικές και κοινωνικές προκλήσεις, Χ. Χαλκιάς.

Βασικά προβλήματα της τεχνολογίας. Πιθανές εξελίξεις. Επιπτώσεις απ’ την επίλυση ή μη επίλυση αυτών των προβλημάτων.

13.00: Ρομποτική: Εκπαίδευση - Έρευνα - πράξη, Σπ. Τζαφέστας.

Στην ομιλία αυτή αναπτύσσονται οι τρεις βασικοί άξονες της Ρομποτικής:

(α) Εκπαίδευση: περιγράφονται γενικά στοιχεία των προπτυχιακών προγραμμάτων διεθνώς, τα οποία περιέχουν μαθήματα καθώς και καθαρά προγράμματα ρομποτικής.

(β) Έρευνα: περιγράφονται οι κύριοι τομείς έρευνας πάνω στα ρομποτικά συστήματα και ανακεφαλαιώνονται τα αποτελέσματα που έχουν εξαχθεί.

(γ) Πράξη: αναφέρονται οι πρακτικές βιομηχανικές και μη βιομηχανικές εφαρμογές της ρομποτικής, συμπεριλαμβάνοντας και μια αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα.

15.00: Η Σύγκλιση των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών, Ε.Ν.Πρωτονοτάριος.

Εισαγωγικό, ενδεικτικό της σφαιρικής επικρατούσας τάσης.

16.00: Ολοκλήρωση Επικοινωνιών, Γ. Στασινόπουλος.

Η τάση ολοκλήρωσης των επικοινωνιών έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο σχεδιασμό των επικοινωνιακών υποδομών όσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η ολοκλήρωση δίνει νέα ώθηση στην ανάπτυξη επικοινωνιών και υπολογιστών και πολλαπλασιάζει τις ανάγκες ειδικευμένων μηχανικών, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους στον κλάδο μας.

17.00: Διαχείριση Δικτύων Ευρείας Ζώνης - Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών, Μ.Ε. Θεολόγου.

Πολυπλοκότητα και δυσκολίες. Αλλαγές στα κλασσικά συστήματα. Ανοικτές αρχιτεκτονικές και standard interfaces. TMN και OSI για global management. Αυτοματοποίηση και καλύτερες διαδικασίες για τη γρήγορη επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων πληροφορίας. Μεγαλύτερη ευφυία στο δίκτυο και λιγότερη εμπλοκή του ανθρώπινου δυναμικού.

18.00: Κινητές Επικοινωνίες, Ε.Δ. Συκάς.

Ραγδαία διάδοση των συστημάτων 2ης γενιάς (GSM, DCS-1800, DECT, PHS κ.λ.π.). Σταδιακή εξέλιξη συστημάτων 3ης γενιάς. Το σύστημα UMTS (παγκόσμιο σύστημα κινητών τηλεπικοινωνιών). Το σύστημα PCS (Προσωπικές επικοινωνίες). Μετακίνηση από συστήματα 2ης σε συστήματα 3ης γενιάς. Εναλλακτικές υλοποιήσεις.

19.00: Σχεδίαση και Έλεγχος Υπηρεσιών σε Δίκτυα Πολυμέσων, Ι. Βενιέρης.

Συστήματα Σηματοδοσίας. Ενοποιημένα συστήματα σηματοδοσίας και σχεδιασμού υπηρεσιών. Το σύστημα σηματοδοσίας Νο7. Αντικειμενοστραφή συστήματα ελέγχου υπηρεσιών. Ευφυή Δίκτυα.

Τρίτη 15 Απριλίου 1997

11.00: α. Οργάνωση και πολυπλοκότητα στη δυναμική των Φωτονικών Συστημάτων και των Ιονισμένων Μέσων.

   β. Εφαρμογές στη μη γραμμική Οπτική Διάδοση, τη Θερμοπυρηνική Σύντηξη και τα Επιταχυντικά Συστήματα. Κ. Χιτζανίδης.

Θα επιχειρηθεί η απομυθοποίηση της έννοιας του χάους που συχνά-πυκνά ακούγεται και προβάλλεται σαν κάτι το "νέο" και "εξωτικό" τελευταία. Θα υιοθετηθεί το νηφάλιο και κριτικό κοίταγμα με περιγραφικό τρόπο για την αποφυγή της, κατά τα λοιπά, απαραίτητης μαθηματικής και εννοιολογικής πολυπλοκότητας. Θα προβληθεί η δυνατότητα της συστηματικής-δυναμικής θεώρησης πολύπλοκων μέσων, συστημάτων και διαδικασιών όπως αυτές των μη γραμμικών κυμάτων και των solitons στην οπτική διάδοση, σε αλληλοεπιδρώντα συστήματα μικροκυματικών πηγών και θερμοπυρηνικού πλάσματος καθώς και σε επιταχυντικά συστήματα σωματίων και οπτικών παλμών (φωτονική διαμόρφωση) που βασίζονται στην αλληλεπίδραση laser και πλάσματος.

12.00: Κινητές Τηλεπικοινωνίες: παρόν και μέλλον, Φ. Κωνσταντίνου.

Γενική ανασκόπηση των συστημάτων κινητών τηλεπικοινωνιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται. Υπάρχοντα συστήματα κινητών τηλεπικοινωνιών (GSM, DCS1800). Ερευνητικές εξελίξεις σε δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και προσωπικές κινητές τηλεπικοινωνίες

13.00: Μικροκυματικά και Οπτικά Συστήματα, Ν. Ουζούνογλου.

Η χρησιμοποίηση υψηλών συχνοτήτων και οπτικών σημάτων σήμερα επεκτείνεται όχι μόνο στην περιοχή μετάδοσης πληροφοριών, αλλά στη σχεδίαση και ανάπτυξη μονάδων επεξεργασίας στα συστήματα επικοινωνιών, καθώς επίσης και σχεδίασης νέων συστημάτων. Οι τάσεις που παρουσιάζονται σήμερα μπορούν να αναφερθούν σύντομα ως εξής: Επέκταση μεθόδων σχεδίασης και κατασκευής μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (MMIC) και στις χιλιοστομετρικές συχνότητες που θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικά συστήματα κινητών, επίγειων και δορυφορικών επικοινωνιών. Σχεδίαση επεξεργαστών με τεχνολογίες MMIC για επίτευξη ταχυτήτων Tflops. Ανάπτυξη Οπτικών Μεθόδων που σταδιακά αντικαθιστούν τα ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης και γρήγορων διακοπτών. Χρήση Οπτικών Μεθόδων για ανάπτυξη νέων μεθόδων τηλεπισκόπισης. Χρησιμοποίηση Μικροκυματικών, Χιλιοστομετρικών και Οπτικών Συχνοτήτων στη Βιοϊατρική Τεχνολογία.

15.00: Η εξέλιξη της βιομηχανικής μετρολογίας στην Ελλάδα και η επίδρασή της στην τεχνολογική ανάπτυξη, Κ. Καγκαράκης.

Η σημασία της μετρολογίας για την παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα. Το διεθνές πλαίσιο. Η ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων προς τα εθνικά πρότυπα και οι συνεπαγόμενοι περιορισμοί στην ακρίβεια των κατασκευών. Η ανάπτυξη και οι προοπτικές του μετρολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Ο σύγχρονος χαρακτήρας των εθνικών μετρολογικών ινστιτούτων.

16.00: Ηλεκτρονικά Υλικά και Διατάξεις 21ου αιώνα (GHz-THz transistors, κ.λ.π.), Γ. Ξανθάκης.

Κατ’ αρχήν θα δοθεί μια σύντομη επισκόπηση των επιδόσεων της μικροηλεκτρονικής βιομηχανίας και της σχέσης της με τα ήδη χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά υλικά. Οι υφιστάμενοι φυσικοί περιορισμοί των ήδη χρησιμοποιούμενων υλικών - Si, GaAs - θα αναλυθούν καθώς και η σχέση τους με την επίδοση των αντίστοιχων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Οι δυνατότητες των νέων υλικών θα δοθούν εντός του περιορισμένου της ώρας. Οικονομικά μεγέθη θα συνεκτιμηθούν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

17.00: Σύγχρονες τάσεις στην παραγωγή και τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, Γ. Κονταξής.

Μια εποπτική περιγραφή της κατάστασης.

18.00: Ενεργειακή Πολιτική στην Προοπτική της Κλιματικής Μεταβολής, Π Κάπρος.

Η συσσώρευση εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα που προέρχονται από την καύση ορυκτών ενεργειακών πόρων (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) απειλεί το κλίμα της γης και την παγκόσμια οικονομία. Η ενεργειακή πολιτική έχει ήδη, σε όλες τις χώρες, αρχίσει να αναπροσαρμόζεται, επιδιώκοντας ταχύτερη διείσδυση πιο αποτελεσματικών ενεργειακών τεχνολογιών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεθόδων ορθολογικής χρήσης της ενέργειας. Το οικονομικό κόστος προσαρμογής εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικό, όμως από πολλούς θεωρείται και σαν μια ευκαιρία νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι πρόσφατες τάσεις απελευθέρωσης των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου αποτελούν ένα νέο πλαίσιο για την ενεργειακή πολιτική, θέτοντας νέα προβλήματα ενόψει μάλιστα του στρατηγικού προβλήματος που προκύπτει από την απειλούμενη κλιματική μεταβολή. Η ομιλία θα αναφερθεί στις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με το θέμα αυτό και τις μεθοδολογίες μελέτης του.

Τετάρτη 16 Απριλίου 1997

11.00: Αρχιτεκτονικές και προγραμματιστικά εργαλεία για εφαρμογές υψηλών υπολογιστικών επιδόσεων, Ν. Τσανάκας.

Σύγχρονες τάσεις στην αρχιτεκτονική συστημάτων παράλληλης επεξεργασίας. Παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα. Μεθοδολογίες παραλληλοποίησης ακολουθιακών προγραμμάτων. Απεικόνιση αλγορίθμων σε παράλληλες αρχιτεκτονικές γενικού και ειδικού σκοπού.

12.00: Σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στις Βάσεις Δεδομένων, Τ. Σελλής.

Τα Συστήματα Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) τα τελευταία χρόνια έχουν εξαπλωθεί σε περιοχές που παραδοσιακά δεν χρησιμοποιούσαν αυτή την τεχνολογία, όπως CAD/CAM/CASE, Συστήματα Πολυμέσων, Έμπειρα Συστήματα, κ.λ.π. Η μεγάλη αυτή αλλαγή οφείλεται κυρίως στο ότι πολλές εφαρμογές στις μέρες μας διαχειρίζονται πολλά δεδομένα που πρέπει να οργανωθούν σωστά, με βάση τα πρότυπα που χρησιμοποιούν τα ΣΔΒΔ. Στην ομιλία αυτή θα παρουσιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο αυτό και τις σύγχρονες ερευνητικές κατευθύνσεις.

15.00: Το Internet και τα AEI: Εκπαίδευση και Έρευνα προς την κοινωνία των Πληροφοριών, Β. Μάγκλαρης.

Μια εποπτική περιγραφή της κατάστασης.

16.00: Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Εύκαμπτος Υπολογισμός, Α. Σταφυλοπάτης.

Τα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα είναι μη γραμμικά υπολογιστικά συστήματα που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό παραλληλίας, ευρωστία και ανοχή σε σφάλματα. Ακόμη έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν, να γενικεύουν και να χειρίζονται ασαφή, ανακριβή ή θορυβώδη πληροφορία. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι προϊόν μιας προσπάθειας μίμησης των ιδιοτήτων αυτών και αποτελούν τη βάση μιας νέας υπολογιστικής προσέγγισης με εντυπωσιακή απήχηση σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Στην παρουσίαση θίγονται οι κυριότερες έννοιες που χαρακτηρίζουν το νευρωνικό υπολογιστικό πρότυπο και εξετάζονται οι προοπτικές της αναδυόμενης αυτής τεχνολογίας.

17.00: Ψηφιακό Video σε σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, Στ. Κόλλιας.

Υπάρχουσα κατάσταση. Έρευνα και εφαρμογές σε Αμερική και Ευρώπη. Ανάλυση εφαρμογών video και εικόνας σε τεχνολογία υπολογιστών και δικτύων. Επίσης σε Βιοϊατρικές εφαρμογές, ψηφιακή τηλεόραση και video conference.

18.00: Ο ρόλος της Γλωσσικής Τεχνολογίας στην κοινωνία των Πληροφοριών: η παρούσα κατάσταση και οι μελλοντικές τάσεις, Γ. Καραγιάννης.

Μια εποπτική περιγραφή του θέματος.

Γιώργος Βότσης
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ)
Άλλα άρθρα του

Σχολιασμός Άρθρου
( πατήστε εδώ για καταχώρηση σχολίου )

 printer friendly version  -  στείλτε τη σελίδα με e-mail ]

Σπίτι
Ενημερωτικά
Προηγούμενο Επόμενο
Αναζήτηση 'Αρθρων
Σχολιασμός Άρθρου
Περιοδικό
   Editorials
   Sex
   Αθλητισμός
   Ακαδημαϊκά
   Αποκρυφισμός
   Αυτοκίνητο 2001
   Βία
   Γλώσσα
   Δραστηριότητες
   Εδώ Πολυτεχνείο (;)
   Εθνικά Θέματα
   Εικόνες
   Εκπαίδευση
   ΕΜΠ-ΕΠΙΣΕΥ
   Ενημερωτικά
   Επιστημ. φαντασία
   Έρευνα στο ΕΜΠ
   Ιστορίες
   Καθημερινότητα
   Κοινωνία
   Μ.Μ.Ε.
   Μόδα
   Παιδεία
   Ποιήματα
   Πολιτική
   Προσωπικά
   Σκέψεις
   Σκίτσα
   Τέλος εντύπου
   Τέχνες
   Τεχνολογία-Επιστήμες
   Φοιτ. Εκλογές `96
   Φοιτ. Εκλογές '95
   Χαβαλές
   Χαβαλές '96
   Χριστούγεννα '96
   Ψυχαγωγία
Μέλη
Ακαδημαϊκά
Επικοινωνία
Εκδρομές
Διασκέδαση
Σπίτι
Ενημερωτικά
Προηγούμενο Επόμενο

ΝΥΓΜΑ ανλίμιτεντ σαμ ράιτς ρισέρβντ 1994-2099